Dalslandseken

Dalslandseken

Formellt kallas den Dalslandseken, men i folkmun är trädet intill landsvägen strax norr om det lilla samhället Rådanefors känd som Karl XII:s ek. Vid detta träd ska Karl XII rastat under ett av fälttågen mot Norge och bundit sin häst vid trädet. Med läget intill landsvägen har berättelsen om trädet och kungens resor i Dalsland haft en synlig plats i den lokala historien och delats genom generationerna.

Av: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Vägen har haft samma sträckning genom landskapet i långa tider. På bevarade kartor från 1700-talet gör vägen en sväng just intill det stora trädet. Det ger skugga och på andra sidan Kuserudssjöns vatten. Detta var en av de vägar den karolinska armén använde under uppmarschen mot gränsen för de båda norska fälttågen.

Trädet fredades som naturminne redan 1929 på initiativ av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund i enlighet med lagen angående naturminnesmärkens fredande från 1909. I resolutionen om fredrning, fattat av länsstyrelsen i dåvarande Älvsborgs län, nämns inte den folkliga traditionen om eken. Istället hänvisas till att det är ett mycket gammalt träd.

Inte heller i nutida inventering nämns den folkliga traditionen, fokus är trädets biologiska tillstånd. År 2010 påtalas att trädet i det närmaste är dött. «Ek som har haft ett tufft liv!» skriver inventeraren då. 2013 konstateras vid ‘ännu ett inventeringstillfälle att trädet är dött men ännu 2017 grönskar de översta grenarna. Ännu står ett ståtligt monument intill vägkanten.

Dalslandseken i idag i det nämaste död. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Inventeringsprotokoll.
Ekens håligheter har fyllts med cement. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Resolution om fredande från 1929.
Vägkarta över rutten från Vänersborg till norska gränsen via Rådandefors. Karta från tiden mellan 1739, då initiativtagaren Gustaf Fredrik Gustaf Fredrik von Rosen utsågs till riksråd och 1751 då han av Fredrik I tilldelades grevetiteln. von Rosen följde Karl XII från Bender till Sverige 1715 och var med kungen i norgesfälttåget 1716. Riksarkivet.