Essandsjön

Essandsjön

Essandsjön är en av de platser där många av de återvändande karolinerna stupade av köldskador och utmattning. Här slogs det första nattlägret under återmarschen mot Sverige, efter att snöstormen slagit till med full kraft.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Återmarschen till Sverige – som skulle komma att bli känd som karolinernas dödsmarsch – inleddes i Tydalen i Norge, med siktet inställt på byn Handöl på svenska sidan. För att komma dit var man tvungen att delvis gå över ett fjäll, Øyfjellet, innan man kom fram till Essandsjön. Det hade kunnat gå bra om inte vädret tämligen omedelbart hade blivit det sämsta tänkbara, med snöstorm och iskyla. Soldater började dö redan på fjället, och många kom aldrig vidare från nattlägret man gjorde vid Essandsjön.

Bataljonspastor Nicolao Idman, ett överlevande ögonvittne, berättade senare i samband med en predikan: ””Ty så upwäxte ett bittert wäst-nordan wäder medh uhr och snö, hwilken then wanliga kölden hälst på the nordiska högar och så kallade fiäl mycket tycktes öfwergå, och så genomträngande blef, såsom skulle thet (jagh tör icke förwist sluta) warit förgiftat och betog folcket öfwermåttan at somliga blefwo såsom yra, andra såsom druckna, ansichten swall up, at mot middagstiden redan en och annan af de eliest friske men i synnerhet mot afton, then siuka alla, blefwo döde. Natten öfwer emot den 2. Jan. lägrade sig folcket at blifwa widh en insiö uti en dal, ungefär 2 1/2 mil från Tydalen, hwarpå om morgonen i dagningen, wid marchens wijdare anträdande några 100:de funnos ihjälfrusne…”.

Några lokala platsnamn vittnar om minnen av karolinernas närvaro än idag. Väster om Essandsjön, på Øyfjellets norrsida, finns namnet ”Finnsbrekka” (brekk = backe, sluttning) som brukar kopplas ihop med karolinerna eftersom stora delar av hären bestod av finnar. Namnet är dock egentligen äldre, och syftar på samer. Vid Essandsjön fanns också ”Svenskhaugene”, men de ligger numera under vatten efter en dämning av sjön.

Karta över fälttågets väg förbi Essandsjön

Fälttågets väg förbi Essandsjön
Fälttågets väg från Tydalen till Handöl. Sjön däremellan, vid siffran 4, är Essandsjön. Utsnitt ur karta, Sveriges krig 1716–1721 :14:76 a. Från Krigsarkivet, Stockholm.

Fotografiet ovan: Essandsjön år 2013.
Vy från Storerikvollen mot Sylarna.
Foto Anders Hansson.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com