Hiertas batteri

Hiertas batteri

Ovanför dagens Lokstallarna ligger resterna av Hiertas batteri. Strömstads överbefälhavare, generalmajor Johan Hierta, gav namn åt platsen.
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum

Under växtligheten på den lilla höjden öster om järnvägen vid Lokstallarna finns det uppbyggda sten- och jordvallar som bär på minnen från de dramatiska åren i början av 1700-talet då Strömstad var en befäst stad under attack. Innanför murarna finns löpgravar och värn. Löpgraven leder fram till något som liknar en husgrund. Åt havet består den av ett stort stenblock och en tjock kallmurad stenvägg. Troligen var detta ett krutförråd som behövde ordentliga murar för att skydda krutet från beskjutning.

Vi vet inte exakt när Hiertas batteri uppfördes. Kanske gjordes det på försommaren 1717 tillsammans med de andra försvarsverken i staden. Det kan också ha uppförts senare på sommaren 1717 som ett svar på kapten Peter Tordenskiolds anfall på Strömstad den 8 juli. Från Hiertas batteri var det fri sikt ut över havet. Segellederna till och från Strömstad blockerades av den dansk-norska flottan som höll till i innerskärgården. Den inre segelleden mynnar ut framför Hiertas batteri så platsen för en försvarsställning, som enligt äldre kartor hade två kanoner, riktad mot havet var väl vald.

Generalmajor Johan Hierta som gett namn åt förvarställningen var överbefälhavare i Strömstad och ledde försvaret av staden vid Tordenskiolds anfall. Hierta hade varit med länge i kriget. Han föddes i Narva, han var med vid slaget vid Poltava, tillfångatogs i Bender, var med vid Stralsunds belägring, tillfångatogs igen men blev fri år 1717 och fick ta befälet i Strömstad. Hierta följde med Karl XII in i Norge år 1718 men klarade sig bättre än kungen därifrån. År 1719 gifte han sig med Elisabet Adlersköld och fick godset Bona på Munsö i Mälaren.
Veta mer:

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund  2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018