Konferens - kriget, människorna, skottet

Følg konferansen 1718 – krigen menneskene skuddet 10.-12. desember 2018 på Fredriksten festning i Halden på nett. Linker finner du nedover.

Under konferansen tok historikere fra Skandinavia for seg forskjellige temaer for å forklare den store nordiske krig og hvordan den innvirket på innbyggere i nordre Europa.

Mandag 10. des

Innledning, Velkommen
Orientering om 1718-nettverket og Fredriksten festning
Lillian Nyborg, direktør Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Dag Strømsæther, kommandant Fredriksten festning
Key note speaker: Den store nordiske krig i et historisk perspektiv Øystein Rian

Session: Aktørene

Från Ystad till Fredrikshald, Karl XII och Norge Jan Lindegren
Frederik IV og Store nordiske krig Michael Bregnsbo

Tirsdag 11. des

Session: Krigen – sjømakten, slaget, festningen

Sjømakt i Den store nordiske krig Dan H Andersen
Matros Daniel Trosner og tjenesten i den dansk-Norske flåte H C Bjerg
Karl XIIs nederlag i Ryssland: strategi, operationer och taktik Gunnar Åselius
Borgen under belägring, Fredriksten 1716 og 1718 Leif Törnquist

Session: Skuddet

Skuddet i løpegraven, Karl XIIs død Magne Rannestad
Karl XIIs fotspor, omvisning, vandring Magne Rannestad/Dag Strømsæther

Onsdag 12. des

Session: Menneskene

Rekruttering og utskrivning i Danmark-Norge og Sverige Ole Gjeruldsen
Uppsnappade brev 1718 Peter Ullgren
Spolert og ruinert. Skadene for sivilbefolkningen i Haldens omegn under Den store nordiske krig James Ronald Archer
Flyktningar under Stora nordiska kriget Johanna Aminoff-Winberg
Karl XII – mannen och arvet Lars Ericsson Wolke
Lansering av antologi Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721, 300 år etter Carl XIIs fall  

Knut Arstad

Oppsummering

Bakgrunden

Karl XIIs siste felttog gikk til Norge. Høsten 1718 rykket general Armfelt med sine soldater inn i Trøndelag, og noe senere rykket Karl XII med den svenske hovedhæren inn i Sør-Norge. Forrige gang angrep han direkte mot Christiania, nå hadde han lært at han ikke kunne gå utenom de store festningene. Første mål for hovedstyrken var å ta Fredriksten festning.
Vi vet hvordan det gikk. Under inspeksjon i løpegravene foran Fredriksten om kvelden den 11. desember (ny tid, 30. november i følge datidens svenske tid) fikk kongen en kule gjennom hodet og døde momentant. Derved gikk kraften ut av den svenske offensiven, og felttoget ble avbrutt. Hovedhæren ble trukket tilbake og sendt hjem, men for Armfelt og hans soldater ble tilbaketrekningen katastrofal.
Diskusjonen om hvem som skjøt kongen har gått i 300 år uten at noen kan trekke en endelig konklusjon. Viktigere er det kanskje at Karl XIIs død ble et tidsskille i nordisk historie. Den markerte slutten på den svenske storhetstiden, og innledet en helt ny periode for alle de nordiske landene.
Arrangører av konferansen var nettverket 1718 – krigen menneskene skuddet under prosjektledelse av Østfoldmuseene og Kommandantskapet Fredriksten festning.

Foreleserne

Øystein Rian, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er politisk historie i tidlig moderne tid med særlig vekt på dansk-norsk historie 1500-1814. Har blant annet gitt ut Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821 (1980), Aschehougs Norgeshistorie, bd. 5 (1995), Danmark-Norge 1380-1814, bd. 2 (1997), Maktens historie i dansketiden (2003), For Norge, kjempers fødeland (2007), Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814 (2014) og Telemarks historie, bd. 1 (2014).
Jan Lindegren, disputerade på avhandlingen Utskrivning och utsugning – produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–1640 vid Uppsala universitet 1980. Han blev professor där 1995. Han är ledamot av Gustaf Adolfs Akademien.
Michael Bregnsbo, er en dansk historiker. Han er lektor på Syddansk Universitet og har især beskæftiget sig med dansk og europæisk historie i perioden 1500-1900. Han har desuden forfattet flere historiske fagbøger.
Dan H Andersen, Ph.d., freelance forfatter og historiker. Har skrevet om dansk-norsk skibsfart i Middelhavet i 1750-1807, Skandinavien og de nordafrikanske korsarer, nazisme og konspirationsteorier, samt biografier om Peter Wessel Tordenskiold og Marie Grubbe. Arbejder på et værk om Store Nordiske Krig.
Hans Christian Bjerg, dansk marinehistoriker. Overarkivar i Rigsarkivet, København (1981-2002) og chef for Forsvarets Arkiver. Orlogshistoriker for det danske sjøforsvar 1974-2017. Har undervist ved den danske sjøkrigsskole 1975-2017 i søkrigshistorie. Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen siden 2002. Har skrevet og udgivet bøger om historie og marinhistorie bl.a. Dansk Orlogshistorie 1510-2010, 2010. Seneste udgivelse (sammen med Tor Jørgen Melien): For Kongen og Flåten. Matros Trosners Dagbok 1710-1714, bd. 1-2, Bergen 2017.
Gunnar Åselius, är en svensk historiker och professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han invaldes 1998 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och 2003 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han är därtill ledamot av Östersjöstiftelsen och sekreterare i Svenska militärhistoriska kommissionen. Han har forskat om den sovjetiska marinen och utgett ett flertal böcker.
Leif Törnquist, fd överste, fd överintendent och chef för Statens Försvarshistoriska Museer, Fil.kand., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Svenska Militärhistoriska kommissionen. Publicerat flera arbeten främst inom ämnena vexillologi och fortifikation.
Dag Strømsæther, oberst, pens. Kommandant Fredriksten festning.
Magne Rannestad, tidligere offiser, daglig leder Fredriksten festnings venner og påtroppende kommandant Fredriksten festning.
Ole Henrik Gjeruldsen, er historiker og forfatter og har skrevet boken Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet (2018) og doktoravhandlingen Den norske hæren 1660-79 – utskrivning og organisering (2013). Videre har han skrevet Hæren og eneveldet i Norge 1660-1675 (2000) og Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704 (2002) og flere artikler om 1600- og 1700-tallshistorie i bøker og tidsskrifter.
Peter Ullgren, författare och docent i historia vid Lunds universitet.
James Ronald Archer, etnolog, arkivar og forsker ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Johanna Aminoff-Winberg, disputerade 2007 vid Åbo Akademi på avhandlingen På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. Riddarhusgenealog på Finlands Riddarhus sedan 1999.
Lars Ericson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan, Stockholm och docent i historia vid Åbo akademi. Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han har publicerat c:a 35 böcker, bl.a. Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 (2012). Han utkom senast med Lasse-Maja. Stortjuven som blev författare och legend samt Saarbataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35 (båda 2017).

Konferensen fikk økonomisk støtte fra:

Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan
Fredriksten festnings venner
Kommandantskapet Fredriksten
Letterstedtska föreningen
Østfoldmuseene