Monumenten i Handöl

Monumenten i Handöl

Handöl var byn som tog den första stöten när de sönderfrusna karolinerna kom ned från fjället. Många dog och begravdes där, och flera monument finns idag på platsen för den massgrav som iordningställdes för soldaterna.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

År 1889 hittades den täljstenstavla som omtalar en massgrav för 600 karoliner i Handöl. Den låg i en åker, och var själva graven fanns var vid den tiden okänt. 22 år senare, år 1911, sattes det upp ett monument i närheten av platsen där tavlan hittats. 1936 gjordes dock en större insats för att hitta graven. Det var författarna till boken ”Tretusen man kvar på fjället”, Torsten Boberg och Erik Maijström, som med hjälp av överstelöjtnant Schenström och lantbrukaren Olaus Eriksson lät frilägga ett stort område. På så vis lyckades man hitta graven som innehöll mängder av skelett och personliga ägodelar tillhörande de döda soldaterna. Graven lades därefter igen efter att man hade tagit rätt på ett mindre antal föremål.

Fyndet av graven sporrade en önskan om att anlägga ett nytt monument på platsen. Man köpte loss marken, och anlitade den jämtländske skulptören Olof Ahlberg för att rita ett monument som skulle stå vid graven. Resultatet blev ett råblock täljsten med inskriptionen: ”Karolinska krigsmän begrovos här 1719 – Stenen rest 1940”. Monumentet invigdes 1941.  Täljstenstavlan som tidigare stått vid det gamla monumentet flyttades till att stå vid det nya, men blev senare överförd till Handöls kapell.

1968, i anslutning till 250-årsminnet av Armfeldts marsch, invigdes ett kompletterande monument. Det bestod av en mur runt graven, och en bronsplatta som beskriver historien om täljstenstavlan. 1989 tillkom ytterligare ett minnesmärke vid karolinergraven: denna gång på initiativ från Finland, eftersom en stor andel av de döda soldaterna kom från finska regementen. Det är en bronsplatta med text på finska och svenska, där det står: ”Under general Armfeldts fälttåg i Norge stupade i Fjällen 2 200 finländska karoliner jämsides med sina svenska bröder. Österbottens krigsveteraner.”

Det första karolinermonumentet vid graven i Handöl, invigt 1941. Foto: Anders Hansson.

Läs mer

Monumenten i Handöl på sidan Svenska militära minnesmärken:   1911   1941

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Täljstenstavlan från Handöl
Täljstenstavlan i Handöls kapell. Foto: Anders Hansson.