Moss 1716

Moss 1716

Ved ladestedet Moss var det to trefninger våren 1716. Plassen var godt egnet for å være forsyningsbase.

Av: Tor Ulsnæs, Østfoldmuseene

Den 17. mars 1716 inntok svenskene ladestedet Moss. Her hadde man fra 1704 drevet jernverk med produksjon av både ovner, kuler og kanoner. Havneforholdene var gode med brygger og adkomstveier. Moss var derfor velegnet som forsyningsbase, hvor svenskene kunne kreve inn det de trengte fra befolkningen i omegnen, i tillegg til forsyninger fra Sverige. Avstanden til Christiania, som var svenskenes hovedmål, var heller ikke lang. Etter ei ukes tid var Moss blitt hovedmagasin for den svenske hæren, med store forråd av mat, utstyr og ammunisjon. Västgöta-Dals infanteriregimente var til stede i Moss under våren.

1.Trefning

Aktivitetene i Moss gikk ikke upåaktet hen. Oberst Wilster i Fredrikstad kunne, med sine spioner, følge med på de svenske disposisjoner. Til sikring hadde svenskene etterlatt en mindre garnison, under ledelse av major Ludvig von Tessmar. Styrken hans talte i underkant av 400 mann. Her er også iberegnet syke, samt vel 200 utkommanderte svenske bønder for transportoppgaver.

Anledningen til et kupp i Moss var nå svært gunstig. Oberst Wilster mente et kombinert angrep fra sjøen og over land hadde mest for seg. Derfor ble en norsk rytteravdeling, vel 50 dragoner ledet av kaptein Otto Steen, samlet ved Rygge kirke. De ble forsterket med vel 100 infanterister under kaptein Rømer. Dragonene skulle angripe mot Moss kirke, hvor det var en svensk forlegning. Rømer og hans folk skulle fortsette videre mot jernverket. Fra sjøsiden kom vel 100 mann infanteri under løytnant Been med hovedmål jernverket, som var et svensk støttepunkt med store lagre. Jernverket ble således angrepet fra to sider.

Ved 7- tida om morgenen den 26. mars 1716 var angrepet i gang. Svenskene ble overrumplet og ute av stand til å få organisert noe skikkelig forsvar. Kampen ble kort. Av tap er det ikke registrert noen på norsk side, på svensk side varierer tapstallene mellom 24 og 60, mellom 350 og 376 mann overga seg. Forrådslagrene ble lastet om bord i båtene til løytnant Been. Det som ikke fikk plass ble dumpet i sjøen eller overlatt sivilbefolkningen. Ved 16-tida var det hele over og de norske styrkene var tilbake i Fredrikstad dagen etter, til stor jubel fra byens befolkning.

2.Trefning

Så snart de norske styrkene hadde forlatt Moss var svenskene tilbake, med en avdeling ryttere fra General von Aschebergs styrker. Han hadde med sine vel 800 ryttere fått oppdraget med å sikre forsyningslinja til Sverige og hindre kommunikasjon mellom garnisonene i Fredrikstad og på Fredriksten. Dette var en ganske umulig oppgave. Magasinet på Moss ble gjenopprettet og en bataljon, vel 600 mann under oberst Melker Falkenberg, ble forlagt på stedet. Denne gangen ble sentrum av Moss solid befestet med palisader, spanske ryttere og bruk av bygninger som forsvarsanlegg. Et nytt raid fra garnisonen i Fredrikstad var derfor utelukket.

Imidlertid hadde de danske styrkene i Nord-Tyskland i 1715 hatt god lykke. Det medførte at norske styrker som hadde vært brukt der, kunne overføres til Norge igjen. Den 17. april 1716 ankom en eskadre under viseadmiral Gabel til Fredrikstad. Om bord var tre norske regimenter, til sammen vel 4000 mann. Moss ble valgt som angrepsmål for å avskjære de svenske styrkene ved Christiania og bryte forbindelsen sørover til Sverige. Angrepet skulle skje fra flere fronter.

Seilte mot Moss

Gabel tok med seg 500 mann av Smaalenske og Bergenhusiske regiment og seilte rundt Jeløya hvor de steg i land ved Kambo tidlig på morgenen 23. april, under ledelse av oberstløytnant Henrik Jørgen Huitfeldt. Han etterlot 150 mann til sikring mot angrep nordfra, resten dro mot Moss hvor to bruer ble erobret. Sikringsstyrken på Mosseskogen ble i mellomtiden angrepet av 500 svenske dragoner under general Delvig, som egentlig var på veg sørover for å arrestere general von Ascheberg som uten lov hadde dratt tilbake til Sverige med sine tropper. Den norske sikringsstyrken holdt stand lenge nok til at Delvig valgte å omgå Moss uten å hjelpe forsvarsstyrken der.

Gabel la seg utenfor Moss med sine skip, klar til å bombardere bebyggelsen fra sjøsida om nødvendig. Fra sør angrep oberst Vincents Budde med omlag 1000 mann fra 2. Trondhjemske, Bergenhusiske og Cicignons regimenter. Angrepet skjedde på to akser mot torget og de svenske forskansningene. Kampene gikk fra hus til hus og oberst Falkenberg ble dødelig såret. Etter to timers nærkamp valgte man å gi seg for overmakten. Da hadde 30 nordmenn og 100 svensker blitt drept. Til sammen ble vel 520 svenske soldater tatt til fange. Moss fikk nå en sterk garnison og ble et viktig støttepunkt for å drive Karl 12. ut av Norge.

Moss
«Den bye Moss i Aggershus stift. Her stoed 1716 dend skarpe action med di svenske, da Obesl. Falchenberg blef skiudt og dend Norske General Budde beholt posten.» Bildets eier: NTNU UB, Gunnerusbiblioteket, Ms kart (Bdd) 121