Nötholmen

Nötholmen

Lägerplats och försvarsanläggning i naturskönt område
Av: Linnea Nordell, Bohusläns museum
På Nötholmen finns flera lämningar från 1717-1718, när Strömstad var en befäst stad under Karl XII:s fälttåg mot Norge. I en dalgång med utsikt över Laholmen och Strömstad ligger fyra batteriställningar, uppställningsplatser för kanoner. Batterierna är förbundna med varandra genom delvis nedgrävda gångar, som kallas för löpgravar. I dalgången bakom batteriställningarna finns en grund efter ett hus, där man troligen förvarade krutet till kanonerna. Soldaterna försåg kanonerna med krut genom att springa i löpgravarna från kruthuset och fram till batteriställningarna. Ungefär 200 meter väster om batteriställningarna finns ett skyttevärn nedgrävt i marken. Dess funktion är oklar, men vi tror att den också anlagts vid samma tid som batteriställningarna. Enligt en karta från 1700-talet låg också Prins Fridrichs batteri här.
Soldater från ett antal regementen marscherade till Strömstad under 1717. Deras uppgift var att försvara staden och att senare försöka inta Norge. Soldaterna fick bo i staden eller i tält i läger runt omkring. I dalgången bakom batteriställningarna på Nötholmen hade en del av Västerbottens regemente sitt läger.
Veta mer:

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund  2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018