SKALSTUGAN

SKALSTUGAN

En dryg halvmil från gränsen mot Norge uppfördes en skans vid Skalstugan 1718. Gården Skalstugan var den sista utposten i Sverige, där Armfelts här passerade när de hade lämnat samlingsplatsen i Duved.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Gården i Skalstugan var den bebyggelse som låg närmast gränsen mot Norge, och under hösten 1718 byggdes ytterligare hus och stall till för att underlätta för de transporter som skulle bli nödvändiga till armén. Vid Skalstugan byggdes även en skans. Den var ganska liten och bestod endast av ett skanshus med krutkällare och en palissad. Fem artillerister från Duveds skans blev satta att bemanna den, samt ett okänt antal infanterister. Hur den var bestyckad är också okänt, men man kan anta att där fanns en eller flera 3-pundskanoner. Inför marschen mot Norge var man även tvungen att bygga riktiga vägar fram till Skalstugan och vidare – man tordes dock inte bygga hela vägen fram till gränsen eftersom det skulle avslöja den tänkta anfallsplanen. Skalstugevägen lämpade sig bäst för resor vintertid, eftersom den till stora delar gick över myrar och sjöar. Det krävdes en hel del timmer för att lägga ut kavelbroar och dylikt för att göra den farbar under sommartid, vilket också var en anledning till att man inte kunde göra i ordning vägen ända fram till gränsen över kalfjället.

Måndag den 25 augusti 1718 var hela armén samlad vid Skalsvattnets norra ände, ett par kilometer från gränsen. Dagen efter gick avmarschen in i Norge. Skalstugan fortsatte att vara en viktig militärpost genom krigsinsatsen, och när det dramatiska återtåget var ett faktum gick proviantslädar från det lager som fanns där vidare till Handöl där de sönderfrusna soldaterna kom ned från fjället.

Under andra världskriget, då en militärförläggning fanns på platsen, hittade man skelettrester intill gästgivaregården i Skalstugan. En arkeolog från länsmuseet i Östersund tillkallades, och han kunde efter undersökning konstatera att delar av minst 12 personer hade begravts där. Kroppsdelarna hade lagts huller om buller i två lådor innan de grävdes ner, så möjligen hade de samlats in på fjället efter att ha legat där i något år. I graven fanns även tygrester, kritpipor, mynt och blykulor som visade att de döda var karoliner. Graven är idag inhägnad med en kätting mellan fyra cementblock.

Bild ovan: Kavelbroar byggdes längs Skalstuguvägen mot Norge. Teckning av Alf Lannerbäck.

Veta mer

Artillerist = Medlem i artilleri, den del av en militärstyrka som hanterar tunga eld- och kastvapen som kanoner.

Infanterist = Medlem i artilleri, den del av en militärstyrka som strider till fots.

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Härens väg förbi Skalstugan, samt utgrävning av massgrav
Fälttågets rutt från Duveds skans via Skalstugan till gränsen. Utsnitt ur karta, Sveriges krig 1716–1721:14:76a från Krigsarkivet. Till höger: Undersökning av massgrav vid Skalstugan 1942. Fotograf: Okänd/Jamtlis fotosamlingar.