Vincents Budde

Vincents Budde

Vincents Budde (1660-1729) er i dag den mest kjente personen fra krigshandlingene på Moss 1716. Han ledet angrepsstyrken på sørsiden av byen 23. april 1716 og huskes fortsatt gjennom stedsnavnet Vincents Buddes Plass og flere opplysningsskilt i byen om det som skjedde dengang.

Av: Tor Ulsnæs, Østfoldmuseene

Budde ble født 31. desember 1660 i Halden, faren var hoffjunker og oberst, Friderich Otto Budde til Thorsø herregård ved Fredrikstad. Moren het Sophie Bildt.

Vincent Budde valgte en militær karriere og ble løytnant ved Løvendals gevorbne (vervede) dragonregiment i 1684. Deretter var han i Lievens eskadron i Livregimentets dragoner. I 1688 ble han kaptein i Biegens regiment, i 1689 gikk han trolig i utenlandsk krigstjeneste. Det å være dragon betyr å være mannskap som forflytter seg til hest, men kjemper til fots som infanteri. I Norge ble dragoner ofte benyttet som kavaleri i mangel av annet rytteri.

Fra 1702 er han major ved Gregers Juels dragonregiment i det danske hjelpekorpset, tropper som kong Fredrik 4. leide ut i den Spanske arvefølgekrig. Korpset ble ledet av prins Eugen av Savoien og opererte i Italia. Han var samtidig generaladjutant hos Christian Gyldenløve.

Inmarsj i Sverige og felttog i Tyskland

Budde vendte hjem fra Italia i 1703 som premiermajor. Året etter ble han oberstløytnant og sjef for Gauldalske kompani av Nordenfjeldske dragonregiment. 1710 ble han oberst og sjef for det nyopprettede 2. Trondhjemske infanteriregiment. Med dette regimentet deltok han i innmarsjen i Bohuslän 1711 og felttogene i Holstein og Nord-Tyskland 1713- 1715. I 1716 dro han med sitt regiment tilbake til Norge og ankom Fredrikstad 17.april, hvor angrepet på Moss ble planlagt og gjennomført 23. april.

Han ble etter den vellykkede aksjonen ved Moss utnevnt til generalmajor og kommandant i Fredrikstad 29. november 1716. Her var han en pådriver for utbedring av festningsverkene som var i dårlig stand. Han lot borgerne bygge i forstaden Vaterland, som tidligere kommandant Wilster hadde brent ned, og ble regnet som en god og forstandig kommandant av borgerne i byen. I tilfelle svensk angrep var han likevel klar til å brenne bebyggelsen igjen, som sin forgjenger.

Til Trondheim

Budde ble etter kort tid utnevnt til kommanderende general nordenfjells og ledet forsvaret av Trondheim ved general Armfeldts angrep i 1718.

Budde skildres som; ..en Mand der havde Soldaternes hjerte, af sjelden Legemsstyrke og Sundhed… dyktig og tapper, en Mand, som man helt ud kunde forlade sig paa….

Han giftet seg 16. april 1718 med Armgaard Margrethe Gabel, født 10. november 1677 i Pskov i Russland, og var i tjeneste helt fram til sin død 13. april 1729, nesten 70 år gammel.

Vincent Buddes plass
Sentralt i byrommet i Moss ligger nå Vincents Buddes Plass. Foto: Trine Gjøsund, Østfoldmuseene Moss By og Indrustrimuseum

Presten Jørgen Friis om Vincents Budde i «.. til Kongens Fornøyelse og Landets velfortjente Roes og Berømmelse skildret ..De Svenskes Indgang, Fremgang og Udgang af Norge Aar 1716»:
Nu maa jeg hen til Moss, hvor fienden atter stræber
Og daglig Magazin fra alle Kanter slæber;
Der sættes bagerovn, der slagtes Bondens Koe,
Der gjemmes, hvad de fik i Kjøbstæds-Mandens Boe.
Jeg stod og saa mig om; det gik som til et Gilde,
Dog saa, at intet løb til Overflod og Spilde,
Især da Budde kom som en u-budden Gjæst
Og tog en Broderpart af det, som var til Rest.
Han satte sig til bords, at heele Byen knaged,
Han æsked frem med Magt det Stegte og det Baged;
Da maatte for en Dag, hva som var længe spart;
Og paa en Times tid var Gjæste-Budet klart.

Les mer om Vincents Budde:
Norske Minnesmerker, Widerberg, C.S.: Fredrikstad. Gamlebyen og festningen. Oslo 1934
Olsen, Richard: Fra det gamle Moss. Oslo 1990
Om Vincents Budde i Store Norske leksikon.
Om Vincents Budde i Wikipedia.
Om Vincents Budde i Lokalhistoriewiki.